Links for tag 'israel'


Israel's new Ambassador to the United States , Michael B. Oren, is a firm believer in the veracity of the Armenian Genocide, despite his government's denialist position on this issue.

BAKU (Eurasianet)-Israel's president, Shimon Peres, wrapped up a landmark visit to Azerbaijan on June 29, during which he endorsed Baku's efforts to take control of the independent Nagorno-Karabakh...

ԵՐԵՒԱՆ, «ՓանԱրմինեըն».- Իսրայէլեան Elta Systems Ltd պաշտպանութեան ոլորտի ընկերութիւնը կը համագործակցի Ատրպէ...

ԹԵԼ ԱՒԻՒ.- <> կը հաղորդէ, որ Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 16ին, իսրայէլեան <<Իմ թիրցու>> շարժումը Թէլ Աւիւի մօտ Թու...

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 28ին, Իսրայէլի մօտ Թուրքիոյ դեսպանի Թէլ Աւիւի տան դիմաց, կազմակերպութեամբ Երուսաղէմի ...

JERUSALEM (AP)-Turkey would not be an "honest broker" in any renewed peace talks with Syria, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said, adding that the Turkish prime minister was not a "fair m...

More links here