Armenia TV

Armenian Eurovision act takes stage for rehearsal